Polityka prywatności

1. Ogólne informacje

1.1. Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu znajdującego się pod adresem www.domagalsky.pl (dalej zwanego „Serwisem”).

1.2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Adrian Domagalski Trener Personalny & Dietetyk z siedzibą w Poznaniu, ul. Bielniki 3/2, 61-555 Poznań (dalej zwany „Administratorem” oraz również poprzez odniesienia „my”, „nas”, „nasze” etc). Możesz skontaktować się ze mną pod adresem adrian@domagalsky.pl.

2. Jakie dane przetwarzamy

2.1. W celu wykonania usług zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis www.domagalsky.pl (dalej: „Regulamin”), będziemy przetwarzali następujące dane osobowe:

2.1.1. Dane podstawowe: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, waga, wzrost, numer telefonu, adres zamieszkania.

2.2. Podanie wskazanych w ust. 2.1. danych jest dobrowolne, ale niezbędne, abyś mógł skorzystać z usług, jakie oferowane są za pośrednictwem Serwisu (czyli Usługi diety, Usługi treningu lub Usługi prowadzenia online). Przetwarzamy je w szczególności w celu ustalenia odpowiedniego i dopasowanego do Ciebie, Twoich preferencji, kondycji, stanu zdrowia etc. planu treningowego lub dietetycznego.

2.3. Wszystkie dane, o których mowa wyżej pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie – podajesz je nam za pośrednictwem Serwisu. Poza nimi, możemy pozyskiwać również informacje dotyczące statusu Twojej płatności za wybraną usługę od operatora Platformy płatniczej, za pośrednictwem której ją opłaciłeś.

2.4. Możemy również przetwarzać informacje dotyczące Twojego adresu IP oraz urządzenia końcowego (np. komputer, tablet, smartphone), z którego korzystasz.

3. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe

3.1. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe w celu:

3.1.1. Umożliwienia Ci skorzystania z usług, jakie świadczymy za pośrednictwem Serwisu, czyli w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy nami a Tobą na podstawie zaakceptowanego przez Ciebie Regulaminu – w tym wypadku podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

3.1.2. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora w tym wypadku polega na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami, w tym roszczeniami Usługobiorców lub osób trzecich),

3.1.3. Dopasowywania, analizowania i udoskonalania usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich świadczenia – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora w tym wypadku polega na chęci i potrzebie dopasowywania, analizowania i udoskonalania Usług).

4. Informacje dotyczące udostępniana Twoich danych osobowych

4.1. Twoje dane osobowe co do zasady nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Natomiast w związku ze świadczeniem naszych usług, dostęp do niektórych danych mogą mieć podmioty, z których usług korzystamy w związku z prowadzoną działalnością takie jak np. zewnętrzne biuro rachunkowe. 

Podmioty tego typu mają dostęp wyłącznie do informacji niezbędnych do świadczenia usług (czyli np. w wypadku biura księgowego – danych księgowych). Te podmioty to tzw. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na nasza polecenie. Zawarliśmy z nimi stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie Twoich danych, między innymi, przed dostępem osób nieuprawnionych.

4.2. Możliwa jest sytuacja, w której zgłoszą się do nas organy publiczne lub inne podmioty, które uprawnione są do dostępu do Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np. policja, prokuratura). W takim przypadku jesteśmy zobowiązani do udostępniania żądanych danych.

4.3. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane

5.1. Poniżej znajdziesz informacje, jak długo możemy przetwarzać poszczególne dane osobowe:

5.1.1. Dane przetwarzane w celu wykonania usług zgodnie z Regulaminem – okres niezbędny do świadczenia wybranej usługi (Usługi diety, Usługi treningu albo Usługi prowadzenia online) z zastrzeżeniem, iż dane przetwarzane na podstawie zgody mogą być przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

5.1.2. Dane przetwarzane w celach księgowych lub rachunkowych w związku z wykonaniem usług – okres wymagany przez przepisy prawa,

5.1.3. Dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z przepisami prawa,

5.1.4. Dopasowywania, analizowania i udoskonalania usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich świadczenia – okres do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do takiego przetwarzania przez Usługobiorcę albo osiągnięcia ww. celu, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

6. Twoje prawa

6.1. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

6.1.1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – w ramach wykonywania tego prawa możesz żądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach odnośnych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych. 

W miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu, prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkich dostępnych informacjach o ich źródle, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także oznaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem. Możesz żądać dostarczenia Ci przez nas kopii Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

6.1.2. Prawo do sprostowania danych – przysługuje Ci prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

6.1.3. Prawo usunięcia danych (tzw. ”prawo do bycia zapomnianym” ) – przysługuje Ci prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, a my jako administrator mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

(a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

(b) cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art.9 ust.2 lit.a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

(c) wniesiesz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniesiesz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

(d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

(e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

(f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO. Pamiętaj jednak, że prawo do bycia zapomnianym nie jest prawem bezwzględnym i nie zawsze można z niego skorzystać. 

Nie ma ono zastosowania (w związku z czym nie będzie możliwe usunięcie Twoich danych) w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

(a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

(b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

(c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;

(d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, oile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust.1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

(e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.1.4. Prawo ograniczenia przetwarzania danych, które przysługuje Ci w następujących przypadkach:

(a) kiedy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

(b) kiedy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

(c) kiedy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

(d) kiedy osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art.21 ust.1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

6.1.5. Prawo do przenoszenia danych,

6.1.6. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych) –prawo sprzeciwu co do takiego przetwarzania; aby złożyć sprzeciw, możesz skontaktować się z bezpośrednio z nami zarówno drogą elektroniczną jak i drogą pisemną na adres podany w pkt. 1 niniejszej Polityki prywatności,

6.1.7. W przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) oraz art.9 ust.2 lit. a) RODO –prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; aby wycofać zgodę, możesz skontaktować się bezpośrednio z nami zarówno drogą elektroniczną, jak i drogą pisemną na adres podany w pkt. 1 niniejszej Polityki prywatności,

6.1.8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

7.1. W ramach wykonywania Usług, nie podejmujemy w stosunku do Ciebie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. Usługa diety, Usługa treningu oraz Usługa prowadzenia online realizowane są z udziałem człowieka.

8. Polityka „cookies”

8.1. W naszym Serwisie stosujemy mechanizmy automatycznego przechowywania danych typu „cookies” i „Localstorage”. Korzystamy w nich w celu ułatwienia korzystania z Serwisu oraz dopasowywania go do potrzeb użytkowników.

8.2. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (czyli np. komputerze, tablecie, smartphonie etc.) w celu zidentyfikowania Twojej przeglądarki w trakcie korzystania z Serwisu. Służą one przede wszystkim prawidłowemu działaniu i wyświetlaniu Serwisu, a także wspierają niektóre funkcjonalności (np. zapamiętywanie ustawień i wyborów).

Ponadto, dzięki nim uzyskujemy informacje statystyczne o ruchu użytkowników (anonimowo, bez identyfikowania użytkowników) i ich aktywności w Serwisie. Pomagają również w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu nadużyciom w korzystaniu z usług dostępnych w Serwisie.

8.3. Możemy wykorzystywać dwa rodzaje– cookies sesyjne (większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji, czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki) oraz cookies stałe.

8.4. Możesz usunąć zapisane pliki „cookies” albo ograniczyć ich odczytywanie poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej – w tym celu należy zapoznać się z instrukcją dotyczącą kontrolowania plików „cookies”, która jest dostępna za pośrednictwem menu ustawień prywatności używanej przez Ciebie przeglądarki. Pamiętaj jednak, że wyłączenie obsługi niektórych plików “cookies” może utrudnić albo uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

8.5. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w Twoim urządzeniu końcowym. Brak dokonania przez zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z Serwisów oznacza Twoją zgodę na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

8.6. Co do zasady pliki cookies nie zawierają informacji stanowiących dane osobowe. Niemniej, gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które pozyskujemy przy pomocy plików „cookies” lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Podstawą prawną dla zbierania Twoich danych odczytywanych z plików “cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia prawnie usprawiedliwionego celu administratora danych, o których była mowa w pkt. 8.2.

NAPISZ DO MNIE SMS, ZADZWOŃ LUB SKORZYSTAJ Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Kontakt

    Please prove you are human by selecting the key.

    polityka prywatności, trener personalny poznań, trener personalny poznan, polityka prywatności, trening personalny poznan, trener personalny poznań cena, polityka prywatności, trener personalny, treningi personalne poznań, polityka prywatności, siłownia, siłownia z trenerem poznań, polityka prywatności polityka prywatności, poznan trener personalny trener personalny poznań opinie, polityka prywatności, cena trenera personalnego, trening personalny, polityka prywatności, trener osobisty poznań, trening personalny cena, polityka prywatności, prywatny trener, trener personalny cena za godzinę, koszt trenera personalnego, polityka prywatności, silownia, polityka prywatności, siłownia poznań, trener personalny, polityka prywatności, treningi personalne poznań, polityka prywatności, trening indywidualny poznań, trener indywidualny poznań, polityka prywatności