Regulamin świadczenia usług przez serwis www.domagalsky.pl

§ 1
DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
(a) „Usługodawca” – Adrian Domagalski Trener Personalny & Dietetyk z siedzibą w Poznaniu, ul. Bielniki 3/2, 61-555, NIP: 7831836561, REGON: 388861951, e-mail: adrian@domagalsky.pl.

(b) „Usługobiorca”– oznacza pełnoletnią osobę fizyczną w rozumieniu właściwych przepisów prawa na dzień zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
(c) „Regulamin” – niniejszy dokument.
(d) „Usługa” – Usługa diety, Usługa treningu lub Usługa prowadzenia online świadczone drogą elektroniczną.
(e) „Usługa diety” – rekomendacja przez Usługodawcę wyboru produktów żywnościowych oraz zalecany sposób ich przygotowania przez Usługobiorcę, których ostateczne wykonanie pozostaje w gestii Usługobiorcy.


(f) „Usługa treningu” – rekomendacja przez Usługodawcę wyboru danych grup ćwiczeń przez Usługobiorcę, których ostateczne wykonanie pozostaje w gestii Usługobiorcy.
(g) „Usługa prowadzenia online” – Usługa diety i Usługa treningu wzbogacona przez dodatkowe rekomendacje ze strony Usługodawcy dotyczące diety i treningu, których ostateczne wykonanie pozostaje w gestii Usługobiorcy.
(h) „Platforma treningowa” – strona internetowa umieszczona pod adresem www.domagalsky.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część wraz z zawartością treściową, projektami graficznymi, oprogramowaniem i bazami danych.
(i) „Dane Osobowe” – oznaczają dane, które Usługobiorca udostępnia Usługodawcy podczas korzystania z Usługi.
(j) „Platforma płatnicza”– system płatności internetowych pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą.


(k) „RODO” -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
(l) „Treści Usługodawcy”- plany dietetyczne lub/i treningowe, porady, informacje, filmy, zdjęcia, logotypy oraz inne materiały, dokumenty lub informacje, w tym znaki towarowe, utwory, wzory przemysłowe, programy komputerowe i bazy danych udostępniane Usługobiorcy, w szczególności w formie cyfrowej w związku ze świadczeniem Usług lub znajdujące się na Platformie treningowej.
(m) „Treści Usługobiorcy”- Dane Osobowe oraz inne materiały, informacje lub zdjęcia udostępnianie Usługodawcy, w szczególności w formie cyfrowej w celu świadczenia Usług.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług dostarczania treści cyfrowych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Platformy treningowej oraz zasady korzystania z Platformy treningowej przez Usługobiorcę.
2. Właścicielem i administratorem Platformy treningowej jest Usługodawca.
3. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, są płatne zgodnie z informacjami zawartymi na Platformie treningowej oraz nie stanowią wiedzy medycznej, porad medycznych, ani usług medycznych.


4. Usługi świadczone przez Usługodawcę dostępne są tylko dla osób pełnoletnich w rozumieniu właściwych przepisów prawa na dzień zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą.
5. Usługodawca nie świadczy Usług na rzecz:
(a) kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią;
(b) osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego wrodzonymi lub nabytymi, w szczególności miażdżycą, chorobą wieńcową, chorobami wsierdzia i osierdzia, chorobami aorty i naczyń obwodowych, chorób mikrokrążenia lub naczyń chłonnych, zapaleniem mięśnia sercowego, niewydolnością serca, nowotworem serca, wadami serca, niedokrwieniem kończyn, tętniakami, lub po przebytych zawałach, udarach bądź operacjach serca;
(c) osób z chorobami układu oddechowego, w szczególności zapaleniem płuc, rakiem płuc, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP), zespołem ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS), muskowiscydozą, pylicą płuc, gruźlicą, astmą oraz po przebytej resekcji płuc;
(d) osób z chorobami układu hormonalnego, w szczególności cukrzycą, akromegalią, choroba Gravesa-Basedowa, zespołem Cushinga, odwapnieniem kości;
(e) osób z chorobami układu kostno-stawowego, w szczególności chorobami reumatycznymi; zwyrodnieniami kręgosłupa lub stawów; osteoporozą; chorobą Pageta; chorobą Hoffy, dną moczanowa, rwą kulszową;


(f) osób z chorobami układu pokarmowego, w szczególności chorobą wrzodową, krwawieniami z układu pokarmowego, niedrożnością jelit; alergiami pokarmowymi, nowotworami układu pokarmowego; przepukliną lub po resekcjach układów narządu pokarmowego;
(g) osób z chorobami układu moczowego, w szczególności niewydolnością nerek;
(h) osób z chorobami układu nerwowego, w szczególności padaczką, krwiakiem mózgu, stwardnieniem rozsianym, zaburzeniami poznawczymi, miopatią, niedokrwieniem mózgu, chorobą Parkinsona, pląsawicą, zanikiem mięśni, wstrząśnieniem mózgu, zapaleniem mózgu;
(i) oraz osób z innymi schorzeniami zdrowotnymi, które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z Usług lub stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia Usługobiorcy.
6. Korzystanie z Usługi dostępne jest wyłącznie dla osób, które osobiście wykupiły Usługę, co oznacza, że niedopuszczalne jest zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą na rzecz osoby trzeciej.


7. Korzystanie z Usługi przez Usługobiorcę następuje zgodnie z jej celem i przeznaczeniem, warunkami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
8. Świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy następuje zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
9. Usługobiorca oświadcza, że wszystkie Dane Osobowe podane przez Usługobiorcę w celu korzystania z Usługi, są prawdziwe i zgodne z prawem, zaś Usługodawca jest uprawniony do korzystania z tych Danych Osobowych wyłącznie w celu świadczenia Usług zgodnie z polityką prywatności, obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
10. Usługi świadczone przez Usługodawcę świadczone są wyłącznie na użytek osobisty Usługobiorcy, co oznacza że Usługobiorca nie może wykorzystywać świadczonych Usług lub/i Treści Usługodawcy, w części lub całości do jakichkolwiek celów komercyjnych, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób lub w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej.


11. Usługobiorca nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania oraz wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Treści Usługodawcy.
12. Usługobiorca korzystający z Usługi nie może: a) posługiwać się treściami obraźliwymi, bezprawnymi, nieprawdziwymi lub wprowadzającymi w błąd;  b) publikować Danych Osobowych i wizerunku lub/i zdjęć osób trzecich; c) upubliczniać materiałów lub treści udostępnionych Usługobiorcy przez Usługodawcę; d) odsprzedawać materiałów lub treści udostępnionych Usługobiorcy przez Usługodawcę; e) podejmować działań mogących utrudnić funkcjonowanie Platformy treningowej lub zdestabilizować świadczenie Usług dla Usługobiorców.
13. Usługodawca ma prawo odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy w przypadku: a) uznania przez Usługodawcę, że świadczona Usługa stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia Usługobiorcy; b) podania przez Usługobiorcę fałszywych, niezgodnych z prawem lub wprowadzających w błąd danych; c) braku uiszczenia przez Usługobiorcę należnej płatności za świadczone Usługi na rzecz Usługodawcy; d) powzięcia przez Usługodawcę wątpliwości co do źródła pochodzenia pieniędzy służących do zapłaty za Usługi przez Usługobiorcę.


14. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług świadczonych na rzecz Usługobiorcy, jeżeli Usługobiorca nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu.
15. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, ulepszeń lub wprowadzania nowych usług, na Platformie treningowej Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia przerwy technicznej mogącej spowodować przejściowe utrudnienie lub uniemożliwienie w działaniu Platformy treningowej na czas niezbędny do wykonania powyższych prac.
16. Wszystkie prawa własności intelektualnej do Treści Usługodawcy i Platformy Treningowej, w szczególności prawa autorskie, znaki towarowe, oznaczenia, wzory przemysłowe, oprogramowanie lub bazy danych przysługują Usługodawcy i są chronione przez przepisy prawa cywilnego i karnego, zaś Usługobiorca zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu pozyskanie praw własności intelektualnej Usługodawcy.


17. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem elektronicznym https://domagalsky.pl/regulamin. Na żądanie Usługobiorcy, Regulamin zostanie udostępniony w formie umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

§ 3
ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z USŁUG ORAZ TREŚĆ USŁUG

1. Usługa jest dostępna dla Usługobiorcy, który zawarł umowę dotyczącą Usługi z Usługodawcą poprzez dokonanie czynności wskazanych w pkt. 3 poniżej, przez czas oznaczony na który Usługobiorca wykupił daną Usługę wskazaną na Platformie treningowej.
2. Umowa dotycząca Usługi zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania na koncie bankowym Usługodawcy zapłaty dokonanej przez Usługobiorcę za daną Usługę zgodnie z informacjami podanymi na Platformie treningowej.


3. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług, Usługobiorca powinien:
(a) Dokonać wyboru oraz czasu obowiązywania odpowiedniej Usługi za pośrednictwem Platformy treningowej.
(b) Dokonać odpowiedniej płatności zgodnie z wyborem Usługi przez Usługobiorcę.
(c) Oświadczyć, czy wyraża zgodę na świadczenie usług przez Usługodawcę poprzez dostarczanie Usługobiorcy treści o charakterze cyfrowym przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
(d) Zaakceptować oświadczenia i zgody podczas zakupu wynikające z przepisów prawa, w tym RODO lub wymagane przez Usługodawcę do prawidłowego i bezpiecznego dla Usługobiorcy świadczenia Usług.


4. Po dokonaniu płatności za wybraną Usługę przez Usługobiorcę, Usługobiorca otrzyma od Usługodawcy na podany przy Rejestracji adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy.
5. Po dokonaniu płatności za wybraną usługę przez Usługobiorcę, Usługobiorca niezwłocznie otrzyma od Platformy płatniczej obsługującej płatność na podany adres e-mail potwierdzenie dokonania płatności.


6. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia Usługi na rzecz Usługobiorcy w przypadku przeciwskazań zdrowotnych występujących u Usługobiorcy, o czym Usługodawca poinformuje Usługobiorcę. W takim przypadku, Usługobiorca otrzymuje zwrot dokonanej płatności za Usługę.
7. Zwrot płatności za Usługę następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca poinformował Usługobiorcę o odmowie świadczenia Usługi, na rachunek bankowy za pośrednictwem, którego Usługobiorca dokonał płatności za Usługę, a w przypadku braku takiego rachunku, w inny sposób, ustalony pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą.
8. Umowa dotycząca danej Usługi zostaje zawarta na czas oznaczony zgodnie z wyborem danej Usługi przez Usługobiorcę.
9. Usługobiorca może przedłużyć okres obowiązywania danej Usługi, po uiszczeniu odpowiedniej płatności, zgodnie z informacjami zawartymi na Platformie treningowej.
10. Usługobiorca może w dowolnym momencie dokonać zakupu kolejnej Usługi dostępnej na Platformie treningowej, bez uszczerbku dla praw i obowiązków wynikających z dotychczas wykupionych Usług.


11. Niewykorzystane przez Usługobiorcę w miesiącu treningi przysługujące z Usługi treningów nie przechodzą na kolejny miesiąc, chyba, że Usługodawca zadecyduje inaczej.
12 Cofnięcie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Usługobiorcy zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu przetwarzanych na podstawie zgody Usługobiorcy nie ubezskuteczni umowy pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą dotyczącej świadczenia Usług. Usługobiorca przyjmuje jednak do wiadomości, że cofnięcie takiej zgody może uniemożliwić lub utrudnić prawidłowe wykonanie usługi przez Usługodawcę.

§ 4
PŁATNOŚCI

1. Dokonanie zapłaty za Usługę przez Usługobiorcę następuje poprzez Platformę płatniczą zgodnie z wyborem Usługobiorcy.
2. Szczegóły i regulamin płatności oraz zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w związku z dokonywaniem płatności za pośrednictwem Platformy płatniczej, dostępne są na stronie Platformy płatniczej wybranej przez Usługobiorcę do dokonania płatności za Usługę.


3. Ceny Usług dostępne są na Platformie treningowej i są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Ostateczną ceną wiążącą Usługodawcę i Usługobiorcę jest cena Usługi zawarta na Platformie treningowej na dzień zawarcia umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług bez uprzedzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana cen nie dotyczy Usług przyjętych do realizacji przed dokonaniem zmiany.
5. Usługodawca wystawia dokumenty księgowe na dokonane wpłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


6. Usługodawca może wprowadzić dodatkowe Usługi, skorzystanie z których będzie odrębnie płatne. W takim przypadku skorzystanie z dodatkowej Usługi będzie wymagało złożenia odrębnego zamówienia, którego warunki, w tym cena, zostaną podane na Platformie treningowej.

§ 5
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Z chwilą skorzystania przez Usługobiorcę z pierwszej Usługi treningu, Usługi prowadzenia online lub po otrzymaniu Usługi diety, Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
2. Usługodawca informuję Usługobiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy podczas zawierania umowy.

§ 6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

1. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca, czyli Adrian Domagalski Trener Personalny & Dietetyk z siedzibą w Poznaniu, ul. Bielniki 3/2, 61-555.
2. Usługobiorca może skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych pod adresem: adrian@domagalsky.pl.
3. W celu wykonania Usług, Usługodawca przetwarza następujące Dane Osobowe:
imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, waga, wzrost, miasto zamieszkania,


4. Podanie wskazanych w ust. 3 danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skorzystania z Usług. Usługodawca przetwarza je w szczególności w celu ustalenia odpowiedniego dla danego Usługobiorcy planu treningowego lub dietetycznego.
5. Poza danymi wskazanymi w ust. 3, Usługobiorca może podać dodatkowe dane takie jak: zdjęcie sylwetki (w celu umożliwienia dokonania przez Usługodawcę dokładniejszej analizy sylwetki i potrzeb Usługobiorcy). Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne do świadczenia Usług.
6. Usługodawca gromadzi także informacje dotyczące Usługobiorcy od operatora Platformy płatniczej, za pośrednictwem której Usługobiorca opłaca Usługi. Usługodawca otrzymuje od operatora Platformy płatniczej informacje o statusie płatności dokonanej przez danego Usługobiorcę.


7. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe w celu:
(a) skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę, w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na podstawie Regulaminu – podstawą przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 lit. b) RODO z zastrzeżeniem, iż w przypadku danych szczególnych kategorii (danych dotyczących zdrowia) podstawę przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. wyraźna zgoda Usługobiorcy na przetwarzanie takich danych w celu świadczenia Usług, w tym ustalenia odpowiedniego dla danego Usługobiorcy planu dietetycznego lub treningowego– dane te nie będą przetwarzane w żadnych innych celach ani udostępniane podmiotom trzecim; dane dodatkowe (dobrowolne) takie jak: wizerunek sylwetki przetwarzane są za zgodą Usługobiorcy – podanie tych informacji w Ankiecie oznacza zgodę Usługobiorcy na ich przetwarzanie – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
(b) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora w tym wypadku polega na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami, w tym roszczeniami Usługobiorców lub osób trzecich),
(c) dopasowywania, analizowania i udoskonalania usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich świadczenia – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora w tym wypadku polega na chęci i potrzebie dopasowywania, analizowania i udoskonalania Usług).


8. Dane osobowe Usługobiorców co do zasady nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Dostęp do niektórych danych mogą mieć jedynie podmioty, z których usług Usługodawca korzysta w związku z prowadzoną działalnością (np. biuro rachunkowe), tj. podmioty przetwarzające Dane Osobowe w imieniu i na polecenie Usługodawcy. Usługodawca zawarł z takimi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Usługobiorcy przed dostępem osób nieuprawnionych. Ponadto, Dane Osobowe mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa.
9. Poszczególne Dane Osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy:
(a) dane przetwarzane w celu wykonania Usług – okres niezbędny do świadczenia wybranej Usługi (Usługa dieta, Usługa treningu albo Usługa prowadzenia online) z zastrzeżeniem, iż dane przetwarzane na podstawie zgody mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody przez Usługobiorcę,
(b) dane przetwarzane w celach księgowych lub rachunkowych w związku z wykonaniem Usług – okres wymagany przez przepisy prawa,
(c) dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z przepisami prawa,
(d) dopasowywania, analizowania i udoskonalania usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich świadczenia – okres do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do takiego przetwarzania przez Usługobiorcę albo osiągnięcia ww. celu, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.


10. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych, Usługobiorcy przysługują następujące prawa:
(a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
(b) prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
(c) prawo do przenoszenia danych,
(d) w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych) – prawo sprzeciwu co do takiego przetwarzania
(e) w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) oraz art.9 ust.2 lit. a) RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
(f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony danych osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


11. W ramach wykonywania Usług, Usługodawca nie podejmuje w stosunku do Usługobiorcy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. Usługa diety, Usługa treningu oraz Usługa prowadzenia online realizowane są z udziałem człowieka.
12. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 7
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Platforma treningowa, jej elementy, zwłaszcza znaki towarowe, utwory, bazy danych i oprogramowanie oraz Treści Usługodawcy na Platformie treningowej oraz materiały i treści udostępnione Usługobiorcy przez Usługodawcę korzystają z ochrony prawno-autorskiej, ustawie o ochronie baz danych oraz ochrony przewidzianej w ustawie Prawo własności przemysłowej i są własnością Usługodawcy.


2. Usługobiorca ma prawo do korzystania z treści zamieszczonych na Platformie treningowej oraz materiałów i treści udostępnionych przez Usługodawcę jedynie dla własnego użytku osobistego w związku ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę. Wykorzystywanie treści w innym zakresie, w szczególności rozpowszechnianie i zwielokrotnianie tych treści jest nieodpuszczalne chyba, że Usługodawca udzieli Usługobiorcy odrębnej licencji w formie pisemnej na korzystanie z treści zamieszczonych na Platformie treningowej oraz materiałów i treści udostępnionych przez Usługodawcę.


3. Usługodawca jest uprawniony do korzystania z Treści Usługobiorcy w celu wykonania Usług.

§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za świadczenie Usług jest wyłączona w granicach dopuszczalnych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Usługodawca nie udziela gwarancji na Usługę.
2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, w żadnym wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub na mieniu, w tym utracone korzyści, szkody pośrednie lub wtórne wynikające z korzystania z Usługi, w szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:


(a) decyzje lub działania podejmowane przez Usługobiorcę na podstawie danych zawartych w niniejszym Regulaminie;
(b) jakiekolwiek prawne, faktyczne lub finansowe operacje, działania lub zaniechania podjęte na podstawie zakupu Usługi od Usługodawcy;
(c) nieprawidłowe funkcjonowanie Usługi w przypadku, gdy Usługodawca nie odpowiada za takie nieprawidłowe funkcjonowanie;
(d) działania lub zaniechania osób trzecich, za które Usługodawca nie odpowiada;
(e) zdarzenia zawinione przez Usługobiorcę lub osoby trzecie;
(f) odbiór smaku, przygotowanie posiłków przez Usługobiorcę w oparciu o przesłaną Usługę przez Usługodawcę;
(g) jakość nabytych przez Usługobiorcę składników, sposób przygotowania posiłków, oraz dostępność składników;
(h) sposób wykonywania ćwiczeń przez Usługobiorcę w oparciu o Usługę oraz dobór miejsca i sprzętu przez Usługobiorcę w celu wykonania Usługi treningu;


3. Usługodawca dokłada należytych starań, aby Usługobiorca zrealizował swoje cele oraz założenia związane z Usługą, jednak wielość czynników mających wpływ na efekty stosowania Usługi diety lub Usługi treningu, czy Prowadzenia Online sprawia ze Usługodawca nie daje gwarancji rezultatów stosowania Usługi przez Usługobiorcę oraz niespowodowania efektów ubocznych.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamierzone efekty po stronie Usługobiorcy w przypadku, gdy Usługobiorca korzysta z Usługi w nieodpowiedni lub sprzeczny z zaleceniami Usługodawcy sposób.
5. Usługa jest przygotowywana w oparciu o informacje podane przez Usługobiorcę. W przypadku, gdy informacje te są niekompletne lub nieprawdziwe albo wprowadzające w błąd Usługodawca nie ponosi za to odpowiedzialności, a Usługobiorca nie może żądać innej lub zmodyfikowanej Usługi.


6. Jeżeli w trakcie korzystania przez Usługobiorcę z Usługi zmienią się jego preferencje dotyczące diety lub treningu to Usługobiorca nie jest uprawniony do zmiany Usługi, czy otrzymania nowej Usługi.
7. Efekty korzystania z Usług mogą różnić się u każdego Usługobiorcy.
8. Usługodawca nie świadczy wiedzy medycznej, ani porad medycznych, usług medycznych.
9. Usługodawca nie diagnozuje chorób, schorzeń, czy wszelkich nieprawidłowości. Korzystanie z Usług nie zastępuje wizyty u lekarza.


10. W przypadku przejściowych niedyspozycji, chorób, kontuzji, urazów lub infekcji, w szczególności przeziębienia, grypy lub niedoboru witamin bądź mikroelementów Usługobiorca powinien powstrzymać się od czasowego stosowania Usług do momentu odzyskania pełnej sprawności organizmu.
11. Przyjmowanie określonych leków lub sterydów może w połączeniu z Usługą mieć negatywny wpływ na zdrowie lub życie pacjenta, w związku z tym Usługobiorca w razie jakichkolwiek wątpliwości powinien się skontaktować z lekarzem.
12. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że spożywanie alkoholu lub narkotyków bądź innych substancji psychoaktywnych w połączeniu z Usługą może obniżyć jej efektywność oraz stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Usługobiorcy.


13. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że łączenie Usług z dodatkową dietą lub intensywnym bądź wyczynowym uprawianiem sportu lub aktywności fizycznej może mieć negatywny wpływ na jego zdrowie.
14. Usługobiorca oświadcza, że znajduje się w odpowiedniej kondycji psychofizycznej umożliwiającej korzystanie z Usług oferowanych przez Usługodawcę.
15. Korzystanie z usług przez Usługobiorcę nie uprawnia go do zaprzestania spożywania lekarstw, wizyt u lekarza i korzystania z profesjonalnej pomocy medycznej, terapeutycznej lub fizjoterapii.

§ 9
REKLAMACJA

1. Usługobiorca może złożyć reklamację dotyczącą świadczonych przez Usługodawcę Usług w formie drogi elektronicznej na adres e-mail: adrian@domagalsky.pl.
2. Usługobiorca powinien złożyć reklamację w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
3. Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Usługobiorcy składającego reklamację oraz wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji i odpowiedź na nią wysłana na adres e-mail, za pośrednictwem którego Usługobiorca wysłał reklamację.

§ 10
POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr możliwy jest dostęp do platformy ODR, która utworzona została na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.


2. W przypadku sporu pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w przedmiocie złożonej przez Usługobiorcę reklamacji, Usługobiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Usługobiorca może w szczególności złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, lub też skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.


3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są̨ m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszym Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany zasad świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Platformy treningowej oraz zmiany zasad korzystania z Platformy treningowej przez Usługobiorcę. W takim przypadku Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o zmianie Regulaminu i miejscu jego publikacji.


3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca poinformował Usługobiorcę o zmianie Regulaminu i miejscu jego publikacji.
4. W przypadku niezaakceptowania Regulaminu, Usługobiorca powinien wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczonej Usługi w terminie 14 dni od dnia poinformowania Usługobiorcy o zmianie Regulaminu i miejscu jego publikacji. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Usługobiorcy, jeżeli nie wypowiedział on umowy dotyczącej świadczonej Usługi w terminie 14 dni od dnia poinformowania Usługobiorcy o zmianie Regulaminu i miejscu jego publikacji.


5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumentów oraz Kodeksu Cywilnego.
Poznań, 1 lutego 2022 r. Adrian Domagalski Trener Personalny & Dietetyk

NAPISZ DO MNIE SMS, ZADZWOŃ LUB SKORZYSTAJ Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Kontakt

    Please prove you are human by selecting the flag.

    Media społecznościowe

    regulamin, trener personalny poznań, trener personalny poznan, trening personalny poznan, trener personalny poznań cena, trener personalny, treningi personalne poznań, siłownia, siłownia z trenerem poznań, poznan trener personalny trener personalny poznań opinie, cena trenera personalnego, trening personalny, trener osobisty poznań, trening personalny cena, prywatny trener, trener personalny cena za godzinę, koszt trenera personalnego, silownia, siłownia poznań, trener personalny, treningi personalne poznań, trening indywidualny poznań, trener indywidualny poznań, regulamin